• https://havensview.com

Chính tả Tiếng Việt

Sáng lạng và Xán lạn, Từ nào đúng trong Tiếng Việt?

Sáng lạng và Xán lạn, Từ nào đúng trong Tiếng Việt?

Xúc tích hay Súc tích là đúng chính tả Tiếng Việt

Xúc tích hay Súc tích là đúng chính tả Tiếng Việt

Sử dụng từ Cảm Ơn hay Cám Ơn mới là đúng?

Sử dụng từ Cảm Ơn hay Cám Ơn mới là đúng?

Chia sẻ hay Chia xẻ? Sử dụng như thế nào cho đúng chính tả Tiếng Việt?

Chia sẻ hay Chia xẻ? Sử dụng như thế nào cho đúng chính tả Tiếng Việt?

Độc giả hay Đọc giả là cách dùng đúng chính tả Tiếng Việt?

Độc giả hay Đọc giả là cách dùng đúng chính tả Tiếng Việt?

Sử dụng Cọ Sát hay Cọ Xát mới là đúng chính tả?

Sử dụng Cọ Sát hay Cọ Xát mới là đúng chính tả?

Chỉnh chu hay Chỉn chu là đúng chính tả? Nghĩa là gì?

Chỉnh chu hay Chỉn chu là đúng chính tả? Nghĩa là gì?

Trân thành hay Chân thành là đúng chính tả?

Trân thành hay Chân thành là đúng chính tả?

Giả thuyết hay Giả thiết là cách dùng đúng chính tả?

Giả thuyết hay Giả thiết là cách dùng đúng chính tả?

Khuyến mại hay Khuyến mãi là cách dùng đúng chính tả?

Khuyến mại hay Khuyến mãi là cách dùng đúng chính tả?

Tựu chung hay Tựu trung mới là cách dùng đúng trong Tiếng Việt?

Tựu chung hay Tựu trung mới là cách dùng đúng trong Tiếng Việt?

Chín mùi hay Chín muồi là đúng trong từ điển Tiếng Việt?

Chín mùi hay Chín muồi là đúng trong từ điển Tiếng Việt?

Dân giã hay Dân dã? Cách viết nào là đúng chính tả?

Dân giã hay Dân dã? Cách viết nào là đúng chính tả?

Giao động hay Dao động? Cách viết nào là đúng chính tả?

Giao động hay Dao động? Cách viết nào là đúng chính tả?

Kết cục hay Kết cuộc là trong từ điển Tiếng Việt?

Kết cục hay Kết cuộc là trong từ điển Tiếng Việt?