• https://havensview.com

Từ điển

Từ vựng về môi trường trong Tiếng Anh

Từ vựng về trường học, giáo dục và môn học

By the time là gì? Ý nghĩa và cách dùng

In favor of là gì? Một số cụm từ liên quan thông dụng

In favor of là gì? Một số cụm từ liên quan thông dụng

In terms of là gì? Một số cách dùng thông dụng nhất

Crush là gì? Dấu hiệu nhận biết Crush chính hiệu

Quotation là gì? Nguyên tắc báo giá bằng Tiếng Anh

Drama là gì? Drama gồm những loại nào, ám chỉ ai?

Lyric là gì? Dùng trong trường hợp nào?

Prior là gì? Sự khác biệt giữa Prior to và Before

As of là gì? Một số cụm từ liên quan thông dụng

As of là gì? Một số cụm từ liên quan thông dụng

Fyi là gì? Viết tắt của từ nào trong Tiếng Anh?

Inc là gì?

Bachelor là gì? Phân loại các loại bằng cấp

Jsc là gì?Tìm hiểu về cơ cấu của Joint Stock Company

BallRoom là gì? Cách dùng chính xác nhất

Condotel là gì?

OEM là gì? So sánh với ODM và OBM

Fighting là gì?

Filament là gì? Loại từ và ý nghĩa thường dùng nhất

Celebration là gì? Ý nghĩa và cách dùng chi tiết

1 2 3 > >>