• https://havensview.com

Vật lý

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

Định nghĩa, nguyên lý cấu tạo và công thức máy biến áp

Công thức điện trở và cách tính nhiệt lượng tỏa ra [Có bài tập]